בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

הודעת הסתלקות

הודעת הסתלקות

לעיתים רבות, סימן מסחר המוגש לרישום במרשם סימני המסחר, מכיל מספר רב של רכיבים. חלק מהרכיבים מילוליים וחלקם מעוצבים. אך טבעי הוא שלכל רכיב יהיה אופי מבחין מולד משלו.

לכן, גם רכיבי הסימן המבוקש יכולים להיות מסווגים כרכיבים בעלי אופי גנרי או תיאורי ואף כרכיבים בעל אופי דמיוני או שרירותי. יש לציין, כי סיווג זה של הרכיבים הספציפיים אינו מתבטא במרשם סימני המסחר מן הרגע שהסימן המבוקש מאושר לרישום. מרגע הרישום, ההגנה שניתנת לסימן המסחר מוענקת לסימן בכללותו בכפוף למידת האופי המבחין שלו (המולד או הנרכש).

יחד עם זאת, ייתכנו מצבים שבהם רשם סימני המסחר יקבע שכתנאי לרישום הסימן, המבקש יגיש הודעת הסתלקות ובמסגרתה, המבקש יוותר על זכותו לשימוש ייחודי באותו רכיב אשר לדעת רשם סימני המסחר, אין למבקש זכות להפקיע את השימוש באותו רכיב מנחלת הכלל.

סמכות זו של רשם סימני המסחר נובעת מסעיף 21 לפקודת סימני המסחר אשר קובע כדלקמן:

"(א) היה סימן מסחר מכיל דבר המקובל באותו מסחר או דבר שאינו בעל אופי מבחין מבחינה אחרת, וראה הרשם שאין בעל הסימן זכאי לשימוש ייחודי בדבר האמור או במקצתו, רשאי הוא, בבואו להחליט אם יירשם הסימן או אם יישאר רשום בפנקס, לדרוש כתנאי לכך שבעל הסימן יוותר על הזכות לשימוש ייחודי באותו דבר או יוותר ויתור אחר הנחוץ לדעתו לשם קביעת זכויותיו לפי הרישום.

(ב) ויתור לפי סעיף זה לא יפגע אלא בזכויות בעל הסימן הנובעות מרישומו של הסימן, אך לא בשום זכות אחרת שלו."

רשם סימני המסחר עלול לדרוש מתן הודעת הסתלקות במקרים שבהם רכיב מסוים מהסימן המבוקש הוא גנרי, תיאורי, משמש לסימון סוג הטובין שעליו הוא מבוקש או בכל מקרה אחר שאין להפקיע את הרכיב הספציפי מנחלת הכלל. כמובן שבמתן הודעת ההסתלקות, המבקש מוותר על זכותו ברכיב הספציפי ולא מיתר רכיבי הסימן.

רשם סימני המסחר הסביר את מהות הודעת ההסתלקות בהחלטתו בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 127648 "Free" כשהאות F היא בגופן מעוצב בכתיב מראה:

"בדרך כלל, נדרשת הודעת הסתלקות מקום שמדובר במילה או במרכיב כזה או אחר של הסימן, שיש בהם בכדי לתאר את הסימן או שההגיון וההגינות המסחרית מחייבים כי יישארו בנחלת הכלל. המדובר הוא לרוב במילים מתארות או גנריות, או בציורים או בצורות האופייניים במסחר של הטובין הרלוונטיים. משמעותה של הודעת ההסתלקות היא שבעל הסימן אינו תובע זכות ייחודית לשימוש באותו המרכיב שלגביו ניתנה הודעת ההסתלקות, אלא רק במתכונת המופיעה בסימן המסחר כפי שנרשם. הודעת הסתלקות מהווה למעשה הודעה מטעם בעל הסימן והסכמה מצידו לכך, שהמילה ממנה הוא מסתלק היא מתארת. לאור זאת, יינתן למילה משקל מוגבל בבואנו לקבוע האם קיימת בסימן אחר סכנת הטעיה עם הסימן הראשון."

כמובן שמבלי קשר לסמכותו של הרשם להתנות את רישום סימן המסחר במתן הודעת הסתלקות, הרשם רשאי לקבוע באופן חד צדדי הגבלות מסוימות על סימן מסחר ואינו מחויב לדרוש מתן הודעת הסתלקות. סמכות זו נגזרת מהסמכות הכללית של רשם סימני המסחר לעניין רישום סימני המסחר הקבועה בסעיף 18 לפקודה אשר קובע כדלקמן:

"בכפוף להוראות פקודה זו רשאי הרשם לדחות בקשה או לקבל אותה כמו שהיא או בתנאים, בתיקונים או בשינויים, או בהגבלות שימצא לנכון להטיל לגבי דרך השימוש או מקום השימוש או לגבי ענין אחר." 

No Comments Yet.

Leave a comment