בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

תחרות בין בקשות לסימני מסחר

תחרות בין בקשות לסימני מסחר

עשו הגיש בקשה לסימן מסחר, מספר ימים לאחר מכן הגיש יעקב בקשה דומה לסימן מסחר למי הבכורה?

סוגיה זו מוסדרת בסעיף 29 לפקודת סימני המסחר הקובעת כי:
"29. (א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו".

בפסיקה נפסק כי קביעת עדיפות סימן אחד על פני האחר על פי סעיף 29 לפקודה תעשה על פי שלושת המבחנים שנקבעו לשם כך ברבות השנים והם:
א. מבחן מועד הגשתן של בקשות הרישום;
ב. מבחן היקף השימוש שעשה כל צד בישראל עד להגשת הבקשה וממועד ההגשה;
ג. ומבחן תום הלב בבחירת הסימן המבוקש.

מבין שלושת המבחנים, נתפסים מבחן היקף השימוש ומבחן תום הלב כמבחנים המרכזיים.

למרות שהליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר הוא בינארי במהותו (אחד זוכה בסימן ואחד מפסיד את הסימן), סעיף 30(א) לפקודת סימני המסחר יוצר חריג לכלל וקובע כי:
"ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם".

בפסיקה נפסק כי המבחנים להוכחת הזכות לשימוש מקביל באותו הסימן הם זהים בעיקרם למבחנים המשמשים להוכחת זכות העדיפות בסימן לפי סעיף 29. לשון הסעיף מקנה משקל מכריע ליסוד תום הלב.
ואולם נפסק כי לא יירשמו שני הסימנים במקביל באם עלול הדבר להטעות את הציבור.

אין תגובות

השאר תגובה