בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

Recent Posts by יונתן דרורי

מה זה סימן מסחר?

פקודת סימני מסחר מגדירה את מונח "סימן" בדברים הבאים: "אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה".

ואת המונח "סימן מסחר" בדברים הבאים: "סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם".

קרי סימן מסחר הינו אותיות, ספרות, מילים, דמויות,...

קרא עוד

בחינה מהירה של סימן מסחר

בהתאם לסעיף 22 ג' לתקנות סימני המסחר , 1940, רשאי מבקש להגיש בקשה לבחינה מזורזת של הבקשה, אם בידיו נימוקים סבירים לכך.

שם ההליך הוא בקשה לבחינה "על אתר" (בקשה להקדמת הבחינה).

הליך זה מאפשר את בחינת בקשה לרישום סימן מסחר בקדימות ולפני בקשות הקודמות לה בתור כאשר יש סיבה מוצדקת...

קרא עוד

כשירות לרישום סימן מסחר

כשירות סימן המסחר לרישום במרשם סימני המסחר קבועה בסעיף 8 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

בהתאם לסעיף 8(א) לפקודה, סימן כשר לרישום רק אם יש בו בכדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין אלו של אחרים. קרי, סימן בעל אופי מבחין.

לצורך זה, רשם סימני המסחר בוחן האם הסימן...

קרא עוד

עילות סירוב לרישום סימן מסחר

סעיף 11 לפקודת סימני המסחר, תשל"ב-1972, מונה מספר עילות שמכוחן ניתן לסרב לרישומו של סימן המבוקש. יש לציין, כי רשם סימני המסחר מופקד על טוהר מרשם סימני המסחר ובאחריותו למנוע את רישומם של סימנים אשר אינם כשרים לרישום עקב היותם נעדרי אופי מבחין ו/או העקב היותם נופלים לאחת מעילות הסירוב המפורטות להלן.

קרא עוד

Recent Comments by יונתן דרורי

    No comments by יונתן דרורי yet.